43. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 1. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ DEKLARASYONU

43. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 1. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

SONUÇ DEKLARASYONU

Türk Eczacıları Birliği 43. Dönem Merkez Heyeti Birinci Başkanlar Danışma Kurulu, Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyelerinin, Bölge Eczacı Odası Başkanlarının ve Yöneticilerinin katılımı ile 01 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.

İlaç Fiyat Kararnamesi, SGK Protokolü revizyonu süreci ve eczacılık mesleğinin gündemindeki diğer konuların değerlendirildiği toplantının sonunda hazırlanacak bir sonuç deklarasyonunun kamuoyuyla paylaşılmasına Heyetimiz ve tüm Bölge Eczacı Odalarımızca karar verilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği, tüm Bölge Eczacı Odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet eden meslektaşlarımız üstlendikleri sorumluluğunun bilincinde, toplumun sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle vatandaşlarımıza hizmet etmek ve eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın ilaca erişim hakkını her geçen gün artan oranda engelleyen süreçlere çözüm bulunması ve birçok defa yetkili merciler ile paylaştığımız çözüm önerilerimizin aşağıda belirtmiş olduğumuz konular için acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

1 – Toplum sağlığımızın korunması ve geliştirilebilmesi için ülkemizin en ücra köşesine kadar vücudumuzdaki kılcal damarlar gibi yayılmış olan eczanelerimizin var olmaya devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle eczanelerimizin ekonomik sürdürülebilirliği için İlaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Tüm ısrarlı taleplerimize rağmen 2009 yılından bugüne güncellenmeyen ve ülkemizin içinden geçtiği güncel koşullara hiçbir şekilde uyum sağlayamayan ilaç fiyat kararnamesinin acilen güncellenmesi gerekmektedir. Mevcut kar oranlarına ve baremlere göre eczanelerimiz işletme giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple; eczanelerimizin toplum sağlığına katkı vermeye devam edebilmeleri için günün koşullarına ve ülke gerçeklerine uygun olarak, ilaç fiyat kararnamesinde eczacı kar oranlarında ve ilaç fiyat baremlerinde mevcut ekonomik koşulların gereği yapılmalıdır. Gerçekleştirilecek bu yaşamsal düzenleme, eczanelerimizin sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır.

2 - SGK ile Birliğimiz arasında bağıtlı Protokol haklı taleplerimiz doğrultusunda ivedilikle güncellenmelidir. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu enflasyonist ortamda, günün koşullarına uygun olarak birçok alanda fiyatlar ve ücretler zorunlu olarak güncellenmiştir. Herhangi bir düzenleme veya iyileştirme yapılmayan tek alan eczanelerimizin de içinde bulunduğu ilaç temin ve tedarik sürecidir. Bu süreçte SGK ile Birliğimiz arasındaki Protokol’ün günümüz koşullarına uygun şekilde acilen güncellenmesi ve belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

3 – Hastalarımıza ilaç fiyat farkı çıkaran ürünlerin geri ödeme koşullarında ivedi değişiklik yapılması gerekmektedir. Hasta bezleri, şeker ölçüm stripleri, insülin iğne uçları, serum setleri vb. ürünlerde vatandaşlarımız % 300 lere varan fiyat farkları ile karşılaşmaktadır. Bu ürünlerin Kurum tarafından geri ödeme koşulları acilen güncellenmelidir.

4 - Vatandaşlarımızın ilaca erişim hakkının önündeki engeller acilen kaldırılmalıdır. Aylardır piyasada bulunamayan ilaçlara ilişkin çözüm önerilerimizi birçok kez yetkili merciler ile paylaşmamıza rağmen vatandaşlarımızın ilaca erişiminde yaşanan sorunlar artarak devam etmektedir. Eczacılarımız, ilaç tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle vatandaşlarımıza ilaç hizmeti sunamama noktasına gelmişlerdir. Bu nedenle, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılmakta olan sabit Avro kuru ile güncel Avro kuru arasında sürekli açılmakta olan makasın kapatılması gerekmektedir. İlaç Fiyat Kararnamesinde belirtildiği üzere yılda bir kez Şubat ayında yapılan Avro Kuru güncellenmesinin içinden geçtiğimiz enflasyonist ortam dikkate alınarak yılda 3 veya 4 kez yapılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

5 - Medikal Ürünlerin fatura ve eki belgelerinin eczanelerimiz tarafından tarama işlemi yapılarak elektronik hale getirilmesinin talep edilmesi angaryadır, kabul edilemez. Bu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi noktasında uzunca bir süredir devam etmekte olan sorunlara ilave olarak 07.01.2022 tarihinde Kurum tarafından yayınlanan duyuru ile, vatandaşlarımızın medikal ürünlere erişimi engellenecek bir boyuta ulaşmıştır. SGK ile Birliğimiz arasında bağıtlı protokolün ilgili bölümünde (Ek-6) meslektaşlarımızın hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen Kurum tarafından tek taraflı olarak uygulanacağı ilan edilen yöntemin kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuya ait olan sistemin çağın koşullarına uygun bir şekilde dijital hale getirilmesi gerekirken kağıt belgelerin eczacılar tarafından taranmasının talep edilmesi doğru bir uygulama değildir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın medikal ürünlere erişiminde ciddi sorun yaratacak ve meslektaşlarımızı mağdur edecek bu uygulamadan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için görüşlerimizi Kurum’a aktarmaya ve gerekli müzakere sürecini sürdürmeye devam edeceğiz. Gerekli dijital dönüşüm Kurum tarafından gerçekleştirilmeli ve Protokolümüzün medikal malzemeler ile ilgili ekinde (Ek-6) gerekli düzenlemeler karşılıklı mutabakat sağlanarak hayata geçirilmelidir.

6 - Kamu kurum ıskontosu uygulaması kamu ile ilaç firmaları arasında çözülmeli, hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetine son verilmelidir. İlaç firmaları ile SGK arasındaki bir süreç olan “kamu kurum ıskontolarının” eczaneler üzerinden tahsil edilmesinden kaynaklanan sorun, yıllardır hasta ve eczacı mağduriyetine dönüşmüş olup, eczacılarımız ile hastalarımızın karşı karşıya gelmelerine sebep olmaktadır. Firmaların kamuya yapacaklarını taahhüt ettikleri ve Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenen ıskonto oranlarının pratikte birçok firma tarafından keyfi olarak uygulanmaması veya eksik uygulanması ilaç temin ve tedarik süreçlerinde artık bir kangren haline dönüşmüştür. Bu keyfi uygulamalar, kamu tarafından çözüme kavuşturulmalı ve ısrarcı olan firmaların ilaçları geri ödeme listesinden çıkarılmalıdır.

7 – Kamuda çalışmakta olan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında günümüz koşullarına uygun olarak gerekli ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmalıdır.

Tüm pandemi dönemi boyunca büyük bir fedakârlıkla hizmet sunan ve sunmaya devam eden meslektaşlarımızın varlıklarını devam ettirebilmeleri, onurlu bir şekilde hizmet sunmaya devam etmeleri ve mesleğimizin geleceği için yükselttiğimiz bu taleplerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu başlıklarda önermiş olduğumuz gerekli düzenlemelerin ve değişikliklerin  vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve toplum sağlığına katkı sunmaya devam edebilmek için acilen hayata geçirilmesini tüm yetkili mercilerden bir kez daha talep ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ VE DENETLEME KURULU

VE TÜM BÖLGE ECZACI ODALARI

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

2. Bölge Ankara Eczacı Odası

3. Bölge İzmir Eczacı Odası

4. Bölge Adana Eczacı Odası

5. Bölge Konya Eczacı Odası

6. Bölge Samsun Eczacı Odası

7. Bölge Bursa Eczacı Odası

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

10. Bölge Antalya Eczacı Odası

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası

15. Bölge Isparta Eczacı Odası

16. Bölge Denizli Eczacı Odası

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası

21. Bölge Aydın Eczacı Odası

22. Bölge Malatya Eczacı Odası

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası

24. Bölge Ordu Eczacı Odası

25. Bölge Mersin Eczacı Odası

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası

28. Bölge Hatay Eczacı Odası

29. Bölge Manisa Eczacı Odası

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

32. Bölge Muğla Eczacı Odası

33. Bölge Afyon Eczacı Odası

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

37. Bölge Sivas Eczacı Odası

38. Bölge Van Eczacı Odası

39. Bölge Edirne Eczacı Odası

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası

41. Bölge Tokat Eczacı Odası

42. Bölge Giresun Eczacı Odası

43. Bölge Mardin Eczacı Odası

44. Bölge Batman Eczacı Odası

45. Bölge Çorum Eczacı Odası

46. Bölge Uşak Eczacı Odası

47. Bölge Amasya Eczacı Odası

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası

50. Bölge Karaman Eczacı Odası

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası

52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası

53. Bölge Niğde Eczacı Odası

54. Bölge Burdur Eczacı Odası